Jesteś tutaj:

Regulamin darowizn

Regulamin darowizn

§1

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Portal – stronę internetową dostępną pod adresem spotkanielednica2000.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
 2. Fundacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Dominikańską Fundację Lednica2000, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań (prezes o. Jacek Skupień), legitymującą się numerem NIP 7831881840, KRS 0001039629, REGON 525457635, świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik – osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem Darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany Darczyńcą).
 5. Pośrednik usług finansowych – Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN.
 6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Fundacji przeznaczone na realizację działalności Dominikańskiej Fundacji Lednica2000.
 7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
 8. Polityki prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom przez Fundację na Portalu i opisujący cele, zakres i sposoby zbierania, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników.
 9. Regulamin usługi „Newsletter” – dokument udostępniony Użytkownikom przez Fundację na Portalu i opisujący zasady i warunki świadczenia przez Braci Dominikanów nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działalności Dominikańskiej Fundacji Lednica2000 (ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań) oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem darowizn oraz Polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu oznacza akceptację treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 3. Bracia Dominikanie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie udostępniają Użytkownikom Regulamin i Politykę prywatności poprzez umieszczenie ich na Portalu.
 4. W razie naruszenia zapisów Regulaminu Fundacja ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o której mowa w §5.

§3

DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

 1. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazując środki finansowe na rzecz Fundacji dokonuje Darowizny, a więc czynności prawnej, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, a która polega na bezpłatnym przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz Fundacji pod tytułem darowizny.
 2. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w momencie dokonania przelewu środków finansowych ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że niezależnie od niezachowania przepisanej formy czynności prawnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
 3. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż można przekazać środki finansowe, czyli darowiznę, poprzez bezpośrednią wpłatę na numer rachunku bankowego Fundacji lub też za pomocą pośrednika usług finansowych. O starcie możliwości przekazywania darowizny za pomocą pośrednika usług finansowych wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowania osobnym komunikatem w zakładce Aktualności na Portalu.

§4

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące wymogi:
  1. Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
  2. Dostęp do Internetu;
  3. Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w §4 pkt. 1 wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu.
 3. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 4. Fundacja za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazania darowizny na realizację działalności Fundacji oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

§6

NEWSLETTER

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, postępach zbiórki, wiadomościach od Fundacji i innych wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Newsletter”.

§7

OSTRZEŻENIE

Fundacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Fundacja oświadcza, że dokłada wszelkich starań dla ochrony Użytkowników oraz prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera Polityka prywatności, która zostaje udostępniona Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi integralną jego część.

§9

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej: lednica@dominikanie.pl oraz listownie, pod adresem: Dominikańska Fundacja Lednica2000, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, z dopiskiem Reklamacja serwis internetowy.

Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§10

ZMIANY REGULAMINU

 1. Fundacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu.
 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §9.