Jesteś tutaj:

Regulamin

Regulamin Spotkania

Zapoznaj się z zasadami!

1. Osoby obecne na Polach Lednickich zobowiązane są do zachowywania się w sposób godny (z uwagi na sakralny charakter miejsca) oraz nie zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników Spotkania, a w szczególności do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zabronione jest na Polach Lednickich oraz na Spotkaniu:
a) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,
b) wnoszenie i posiadanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz handlowanie tymi substancjami,
c) wnoszenie i posiadanie przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w tym broni, opakowań szklanych,
d) głoszenie lub wywieszanie haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym
e) używanie otwartego ognia (m.in. ogniska, butle gazowe, grill),
f) palenie ognisk,
g) wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych, paliwa i agregatów,
h) wnoszenie przedmiotów wielkogabarytowych,
i) palenie tytoniu oraz e-papierosów,
j) zaśmiecanie terenu,
k) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne,
l) wprowadzanie zwierząt,
m) wnoszenie i używanie sterowanych modeli latających oraz dronów,
n) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych
pojazdów,
o) wnoszenie oraz używanie urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg i rowerów elektrycznych,
p) wykorzystywanie ogrodzenia terenu imprezy masowej do celów osobistych,
Powyższy wykaz jest jedynie przykładowy i nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia i egzekwowania innych przedmiotów i zachowań niedozwolonych.
3. Na Polach Lednickich zabronione jest prowadzenie działalności handlowej lub innej zarobkowej oraz wystaw, happeningów, prezentacji oraz wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez pisemnej zgody Organizatora.
4. Zabrania się wnoszenia oraz operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi nad Polami Lednickimi bez zgody Organizatora.
5. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem Organizatora umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 2,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Spotkania, a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pól Lednickich (miejsca Spotkania),
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
6. Służby porządkowe Organizatora Spotkania zobowiązane są:
a) nie wpuścić osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5,
b) usunąć osoby zakłócające porządek z miejsca Spotkania.
c) uniemożliwić poruszanie się nad terenem Spotkania bezzałogowym statkom powietrznym.
7. Osobom nieupoważnionym zabrania się przebywania i poruszania się po Drodze III Tysiąclecia oraz na wzgórzu Bramy-Ryby.
8. Na terenie Pól Lednickich zabrania się rozbijania namiotów.
9. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń należy zgłosić się do jednego z punktów medycznych znajdujących się w każdym sektorze, oznaczonych czerwonym krzyżem, ewentualnie prosić o pomoc służby Spotkania.
10. Pomiędzy sektorami oraz w miejscach wyznaczonych znajdują się drogi ewakuacyjne wykorzystywane przez służby porządkowe i ratownicze, prosimy ich nie zajmować w czasie Spotkania ani nie blokować tych dróg podczas opuszczania Pól Lednickich.
11. Ogólnodostępne sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach (mapka), nie ma możliwości korzystania z innych.
12. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb Organizatora Spotkania.
13. W przypadku zaginięcia osoby lub w chwili oddalenia się od grupy i braku możliwości jej zlokalizowania, jak również w innych uzasadnionych sytuacjach należy zgłaszać się w punkcie Informacji zlokalizowanym w pobliżu recepcji.
14. Organizator Spotkania uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
15. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, decyzje o sposobie załatwienia sporu podejmują uprawnione do tego służby Organizatora.
16. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dominikańska Fundacja LEDNICA2000. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w klauzuli informacyjnej, dostępnej pod na stronie Spotkania.
17. Przebywanie na terenie Spotkania oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
18. Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go przy wejściach na teren Pól Lednickich oraz umieszczenie na stronie Spotkania.
19. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.